Skupinový projekt Kutnohorsko – Čáslavsko

Lokalita

Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou, Sázava

Investor

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Termín realizace

09/2011 – 12/2013

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Stavební akce byla členěna do 5 dílčích projektů. Proběhly intenzifikace ČOV v Kutné Hoře s kapacitou 36 000 EO a ČOV v Čáslavi s kapacitou 15 000 EO, dále byla dobudována kanalizace ve městech Kutná hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Celkem bylo položeno 11 791 m gravitačních stok a 2 663 m tlakového potrubí, a to včetně rekonstrukce 3 odlehčovacích komor.

Upraveno bylo 24 600 m2 asfaltových povrchů, 2 042 m2 dlažeb, 451 m2 silničních panelů a 1 276 m2 zatravněných ploch. Provedeny byly přeložky vodovodu v délce 298 m, zajištění sítí plynovodu, kabelů NN, sdělovacích kabelů a veřejného osvětlení. Na ČOV Kutná Hora bylo realizováno zkapacitnění dvou biologických linek, úpravy kalového a plynového hospodářství a rekonstrukce kotelny a strojovny vyhnívání. U ČOV Čáslav šlo o rekonstrukci čerpací stanice na přítoku, zřízení separátoru písku včetně jeho přestřešení, rekonstrukci technologie dmýchárny aktivace, dostavbu jedné dosazovací nádrže, zřízení uskladňovací nádrže s aerobní stabilizací včetně pozemního objektu s linkou zahuštění kalu. Realizací projektu je možno zvýšit odstranění znečištění o 70,68 t/rok CHSKCr, 32,90 t/rok NL a je vytvořen předpoklad pro připojení 1 668 EO.