Intenzifikace úpravny vody Příkrý

Lokalita

Příkrý

Investor

Vodohospodářské sdružení Turnov

Termín realizace

10/2013 – 02/2015

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Intenzifikace úpravny na maximální výkon 50 l/s bez přerušení provozu.

V návaznosti na zhoršující se vývoj kvality surové povrchové vody nahradila nová koncepce dvoustupňové úpravy vody původní jednostupňovou.

Šlo o kompletní stavební rekonstrukci všech stávajících objektů v areálu, vybudování nového objektu hrubého předčištění, rekonstrukci venkovních komunikací včetně inženýrských sítí pod nimi a o celkovou výměnu technologie úpravny vody. Čerpací stanice surové vody je nově vystrojena 3 ks čerpadel s frekvenčním měničem otáček pro plynulou regulaci výkonu v provedení do suché jímky. Sedimentační nádrž je vystrojena lamelovou vestavbou. Upravená voda dále odtéká do akumulační nádrže, odkud je dvojicí nových distribučních čerpadel čerpána do spotřebiště.

V rámci revitalizace bylo rekonstruováno chemické hospodářství včetně rozpouštěcích nádrží i dávkovacích zařízení. Zdravotní nezávadnost přefiltrované vody zabezpečuje před nátokem do akumulace pitné vody jednotka UV záření a dávkování plynného chlóru. Úpravna vody zajišťuje dodávku pitné vody pro 9 000 EO.