Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 věty první zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOOU“) tímto souhlasím, aby společnost VCES a.s., jako správce a zpracovatel, prostřednictvím svých zaměstnanců či jiných osob, zpracovávala mé osobní údaje, a to ve formě jejich shromažďování, uchovávání, předávání a vyhodnocování, jak je uvedeno dále, a to manuálně i automatizovaným způsobem.

Tento souhlas se vztahuje na mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři, tzn. zejména na jméno, příjmení, e‑mail a telefonní číslo, které budou zpracovávány pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění. Dále výslovně souhlasím s tím, aby osobní údaje takto získané byly poskytnuty společnostem v rámci podnikatelského seskupení VCES, a to pouze v rozsahu a k účelu, ke kterému byly poskytnuty správci.

Beru tímto na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoli bezplatně odvolat na adrese správce osobních údajů.

Dále beru na vědomí, že mám dle § 11 ZOOU právo na informace o zpracování osobních údajů, na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i právo žádat po správci vysvětlení a odstranění případně závadného stavu (zejména formou blokování, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů) ve smyslu ustanovení § 21 ZOOU, jakož i další práva vyplývající ze ZOOU.

Zpracování osobních údajů bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění příslušného účelu zpracování (tedy vytvoření Databáze, budoucího oslovení respondenta a zasílání obchodních sdělení správcem).

Tento souhlas uděluji na dobu 36 měsíců od jeho udělení.