Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace v obcích Týniště n. O., Albrechtice n. O. a Štěpánovsko

Lokalita

Týniště nad Orlicí, Albrechtice n. Orl., Šťěpánovsko

Investor

Dobrovolný svazek obcí Křivina

Termín realizace

03/2012 – 12/2014

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Modernizovaná čistírna odpadních vod a nová kanalizace přispějí k čistší vodě v Orlici.

Projekt řešil odvedení splaškových vod (v částech města Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a místní části města Týniště nad Orlicí – Štěpánovsko) z těch míst, která do té doby nebyla napojena na stávající ČOV v Týništi nad Orlicí.

Při intenzifikaci ČOV byla její původní kapacita 5 082 EO navýšena na 5 400 EO, což plně pokrývá současné a výhledové potřeby. U rekonstruovaných objektů byla za plného provozu provedena kompletní sanace betonových konstrukcí. Dostavba kanalizace byla řešena vybudováním 2 327 m gravitačních a 2 485 m tlakových stok. Projekt zahrnoval i 86 ks domovních čerpacích stanic včetně technologie.