Rezidence Stodolní – další projekt plánuje Linkcity v Ostravě

Ostrava zahájí jednání o prodeji komplexu nemovitostí „Rezidence Stodolní“ v centru města se společností Linkcity Czech Republic a.s. Rozhodla o tom rada města 11. ledna po vyhodnocení dvou předložených nabídek. Zástupci města nyní s investorem zahájí jednání o smlouvě, definující termíny realizace záměru a veškeré podmínky. Návrh smlouvy následně projedná zastupitelstvo města pravděpodobně v březnu či dubnu.

Předloženou nabídku vítězného zájemce lze zmínit podrobněji. Investor předložil záměr vybudování kvalitní nové zástavby, působící reprezentativně a zároveň citlivě doplňující mezeru v kompaktní centrální zástavbě města. Investor chce vybudovat multifunkční budovu pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněnou o obchodní parter.  Zájemce nabídl kupní cenu ve výši 24 020 000 korun a DPH v zákonné výši.

Návrh pracuje s kontextem lokality, života v ní a ctí i její historii. Přitom vytváří kvalitní vícepodlažní architekturu v centrální části města a přísně reflektuje genius loci historických Jatek. Představuje možnost kvalitního bydlení, stejně jako plnohodnotného trávení volného času přímo v centru města. Kromě komerčních prostor, je plánována výstavba 158 bytů s parkovacími místy. Smysluplnost předloženého záměru je navíc korunována architektonickým řešením, souznícím s historií místa,“ shrnul Tomáš Macura, primátor města.

Inspirací návrhu zpracovaného společností Bogle Architects byla architektura rekonstruovaných historických Jatek, což se odrazilo v industriální architektuře pro moderní bydlení. Předložený záměr respektuje charakter okolní zástavby v centrální části města, na kterou naváže. Podél celého bloku Stodolní, Masná, Porážková je navržen parter s komerčními jednotkami, předpokládá využití například jako lékárna, pekárna, jiné obchody, ordinace, kavárna, restaurace, hobby apod. Fasáda domu odráží materiálové řešení rekonstruovaných Jatek, celé území spojuje. Zóny pro setkávání jsou navrženy u městských parků historických Jatek.

Investor klade důraz na společné zahrady, vytváří dva vnitřní dvory. Západní poloveřejný s městskou zelení, přístupný pro obyvatele domu i pro návštěvníky komerčních prostor, restaurací, kaváren, orientovaných k rekonstruovaným Jatkám. Východní dvůr je otevřený k navrhovanému parku historických Jatek a je tedy jakýmsi jeho pokračováním, je přístupný jen obyvatelům domu. Zelená střecha pak slouží jako dětské hřiště, prostor pro cvičení či relaxaci s výhledem na jatka. Pobytová zeleň vytváří příjemné mikroklima. Zároveň slouží k zadržení dešťové vody s odvodem do retenční nádrže.

Clément de Lageneste, generální ředitel Linkcity Czech Republic, k připravované spolupráci uvádí: „Oceňujeme způsob, kterým vedení města přistupuje k dalšímu rozvoji Ostravy. Záměr revitalizovat brownfieldy a navracet život do nevyužitých lokalit s ohledem na trvalou udržitelnost města přesně odpovídá našemu pojetí developmentu. Proto nás těší příležitost zahájit spolupráci s městem Ostrava na tak symbolickém místě, jakým Stodolní bezesporu je. Věřím, že se nám společně podaří vytvořit projekt, který svou kvalitou přispěje k obnově a dalšímu rozvoji tohoto území.

Záměr prodat zmíněné nemovitosti v centru města schválilo Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 15. září 2021. Do konce listopadu mohli zájemci předkládat své nabídky pro využití tohoto komplexu, nacházejícího se v jádrovém území města. Oblast je postupně rekonstruována, smysluplně rozvíjena v souladu s regulačními podmínkami zpracovanými Městským ateliérem prostorového plánování a architektury.

V předepsaném termínu obdrželo statutární město Ostrava dvě nabídky k odkoupení nabízených nemovitostí. Krom již popsané vítězné nabídky byla předložena nabídka společnosti PROMET COMMERCIAL s. r. o., jež zamýšlela vybudovat multifunkční budovu s obchodními prostorami, byty, garážová stání, hotel. Jeho nabídka však nesplnila podmínky vyhlášené městem při vyhlášení záměru prodeje, a to především z hlediska navrhované struktury zástavby, proto nemohla být akceptována.


Linkcity Czech Republic a.s. je mezinárodní developerská značka skupiny Bouygues a v České republice působí jako součást stavební skupiny VCES. Společnost Linkcity je developer a investor projektů, při nichž využívá globální síly a lokálních zkušeností. Realizuje projekty spočívající v revitalizaci městských brownfieldů se smíšeným využitím – Tesla Pardubice, Rezidence Radotín apod., industriální projekty, hotelové projekty, ale i projekty připravené na míru přání svých klientů. V rámci developerských aktivit klade důraz na městotvorné funkce, udržitelnost výstavby a obnovitelné zdroje. Mezi aktuální projekty Linkcity patří přeměna bývalého areálu pardubické Tesly v novou rezidenční čtvrť s 250 byty, supermarketem a 10 řadovými domy a výstavba již třetí fáze rezidenčního projektu Chrudimpark.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více