Bouygues podepisuje iniciativu #StOpE na podporu boje proti sexismu

Pod záštitou Isabelle Romeové, francouzské ministryně pro rovnost pohlaví, diverzitu a rovné příležitosti, podepsala skupina BOUYGUES společný závazek k podpoře iniciativy #StOpE („Stop Causal Sexism in the Workplace“, tj. „Zastavte nahodilý sexismus na pracovišti“), která se vztahuje na všechny pobočky skupiny (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, TF1, Bouygues Telecom). K iniciativě se tak připojují i všichni zaměstnanci společností VCES a Linkcity v České republice a na Slovensku.
Edward Bouygues - iniciativa #StOpE

#StOpE je první iniciativou mezi společnostmi působícími v rámci nějakého uskupení, která má za cíl bojovat proti nahodilému či náhodnému „sexismu“, tj. „diskriminaci dle pohlaví“, na pracovišti. V návaznosti na její vznik v roce 2021, iniciovaný francouzskou asociací AFMD („French Association of Diversity Managers“, „Francouzská asociace manažerů pro diverzitu“), má #StOpE již 199 signatářů (v roce 2022 jich přibylo 37 a v roce 2023 pak 48), kteří se zavázali sdružit své zdroje a sdílet nejlepší postupy v rámci každodenního boje proti tomuto typu genderové diskriminace.

Iniciativa #StOpE definuje “náhodný či nahodilý” sexismus, tj. genderovou diskriminaci, jako činy, gesta, chování či slova, která mohou zákeřně destabilizovat, infantilizovat, delegitimizovat a dokonce diskvalifikovat ženy a muže na pracovišti. Průzkum #StOpE/BVA“, provedený ve Francii v roce 2021 s 64.000 účastníky ukazuje, že:

 • více než 8 z 10 žen cítí, že jsou na pracovišti pravidelně konfrontovány
  se sexistickými postoji a rozhodnutími; a
 • 4 z 10 mužů již slyšelo ponižující poznámky opírající se o sexistické vyobrazení mužnosti.

“Klíčovou hodnotou skupiny BOUYUGES je respekt. Preventivní péče je tudíž nepostradatelná. Tím, že otevřeně hovoříme o nahodilém sexismu, vytváříme pracovní prostředí, které je pečující, otevřené a umožňuje každému jednotlivci maximálně rozvinout svůj osobní potenciál,” říká Edward Bouygues, zástupce výkonného ředitele skupiny Bouygues a signatář iniciativy.

“Po podpisu Charty o Diverzitě v dubnu 2022 nyní skupina znovu ujišťuje o svém závazku zajišťovat na pracovišti rovné příležitosti a rovnost obecně. Podpisem této iniciativy jménem skupiny zavazujeme všechny naše zaměstnance tím, že jim připomínáme důležitost, kterou klademe na boj proti všem formám diskriminace a nahodilého sexismu,” podtrhuje Jean-Manuel Soussan, hlavní viceprezident a HR ředitel HR skupiny Bouygues.

8 priorit iniciativy #StOpE

Podpisem tohoto zásadního závazku se skupina Bouygues zavazuje aplikovat minimálně jedno z osmi prioritních opatření ve svých šesti pobočkách v průběhu celého nadcházejícího roku:

 1. JASNĚ UKÁZAT a APLIKOVAT pravidlo nulové tolerance,
 2. POSKYTNOUT INFORMACE, které posílí povědomí o různých projevech sexistického chování (činy, slova a postoje) a o jejich dopadech,
 3. POSKYTNOUT CÍLENÉ ŠKOLENÍ stran povinností a správných postupů v boji proti nahodilému sexismu,
 4. DISTRIBUOVAT nástroje, které umožní zaměstnancům konfrontovat sexistické chování na pracovišti,
 5. PODPOŘIT všechny zaměstnance v tom, aby se do iniciativy zapojili, aby předcházeli a identifikovali sexistické chování a odolávali nahodilému sexismu,
 6. PŘEDCHÁZET sexistickému chování a nabízet adresnou asistenci obětem, svědkům a těm, kteří rozhodují o nahlášených sexistických incidentech a o způsobech, jak s nimi naložit,
 7. SANKCIONOVAT neakceptovatelné chování a zajistit, že se k zaměstnancům dostanou informace o souvisejících disciplinárních opatřeních,
 8. CÍLIT a implementovat určitou šablonu této iniciativy tak, aby bylo možné politiku zaměřenou na boj s nahodilým sexismem adaptovat a vylepšovat.

Podle Cécile Monthiers, ředitelky skupiny pro etické chování personalistů a přísliby zaměstnancům, “ještě stále přetrvává nedostatečné pochopení ohledně toho, co vše výraz „sexismus“ vlastně obsahuje. Účast nejvyšších míst skupiny Bouygues na iniciativě #StOpE nám umožní jednak objasnit koncept „sexismu“ a zároveň posílit naše snahy ke zvýšení povědomí tím, že budeme trvat na následování principu nulové tolerance k docílení větší pohody všech našich zaměstnanců.”

Zaměstnanci skupiny Bouygues mohou na webových stránkách www.alertegroupe.bouygues.com anonymně hlásit jakékoliv neetické či nezákonné chování. Mohou rovněž využít e-mail či telefon, anebo si mohou promluvit s jakýmkoliv pracovníkem pracujícím na úseku HR, etiky, dodržování pravidel, norem a předpisů, apod.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

 • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
 • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
 • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více