Nové prostory Krajské knihovny v Pardubicích začaly sloužit veřejnosti

Za účasti ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka a hejtmana Pardubického kraje Ing. Michala Rabase byly v pátek 3. června slavnostně předány nové prostory Krajské knihovny v Pardubicích, které od pondělí 6. června začnou sloužit veřejnosti.
Krajská knihovna v Pardubicích byla zřízena k 1. lednu 2002 z bývalé knihovny okresní a většina jejich pracovišť je umístěna v č.p. 77 a 78 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Prostorové řešení těchto objektů nedovoluje organizaci plnit všechny funkce krajské knihovny vyplývající ze zákona.
V souvislosti s dobudováním odborného knihovního fondu a nárůstem odborné a cizojazyčné literatury vyvstala potřeba rozšířit kapacitu o několik odborných pracovišť a reagovat na inovaci veřejných informačních služeb na bázi informačních technologií zajištěním veřejně přístupných míst s kvalifikovanou obsluhou a vybavením informačních technologií zejména ve vztahu k EU. Část rekonstruovaného a dobudovaného objektu č.p. 79 - „Domu U Zlatého beránka" na Pernštýnském náměstí byla vybavena jako vědecká knihovna, která v kraji dosud chyběla.
Krajská knihovna v Pardubicích získala nové prostory jednak rekonstrukcí domu č.p. 79, jednak jeho rozšířením o pětipodlažní dvorní vestavbu připojenou dvoupodlažním spojovacím traktem. Stavební úpravy v rámci rekonstrukce respektovaly v maximální míře historický vývoj domu a požadavky památkářů. Propojení domu č.p. 79 se stávajícím objektem knihovny umožní funkční dispozici jednotlivých pracovišť a vyřeší otázky náročných depozit knihovny. Součástí stavby je i vybavení interiéru knihovny. Jedná se o kompletní zařízení prostor pro návštěvníky a pro personál potřebným sedacím, stolním, skříňovým nábytkem a různými doplňky.
Plocha Krajské knihovny se díky novým prostorům rozšíří téměř dvojnásobně. V rekonstruovaných prostorách Domu U Zlatého beránka je umístěno dětské oddělení a velká čítárna. V přístavbě pak vznikl depozitář, cizojazyčné oddělení a odborná pracoviště. Krajská knihovna uvítala zejména rozšíření depozitáře, její fond totiž čítá více než 300 000 svazků a 1800 převážně odborných časopisů. Knihovna buduje také konzervační fond, který se skládá z periodického i neperiodického regionálního i celostátního tisku, a historický fond zahrnující knihy a další tiskoviny vydané do roku 1860. K největším skvostům historického fondu knihovny, který bude umístěn v místnosti s řízenou klimatizací, patří román The Adventures of Gil Blas, of Santillane autora T. Smolletta vydaný roku 1802 v Londýně, všeobecná encyklopedie Webster´s New Internacional Dictionary of the English Language (vydaná roku 1927 ve Springfieldu) a unikátní svázané ročníky vlastivědného sborníku Krajem Pernštýnův vydané v roce 1921 pardubickým nakladatelstvím Otto a Růžička.
Celkové náklady na realizaci tohoto projektu představují částku 74,672 milionů korun. Z prostředků Pardubického kraje byla na tuto akci vyčleněna částka 4,194 milionů Kč, zbývající částku kraj získal od ministerstva kultury.
Stavební práce byly zahájeny v prosinci roku 2003. Generální dodavatel stavby společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING se v jejím průběhu musel vyrovnat s komplikacemi, které s sebou přinesl neobvyklý nález. Při provádění výkopu ve dvoře Domu U Zlatého beránka byla objevena kompletní kostra koně s postrojem, což si vyžádalo nezbytný archeologický průzkum, který realizoval Národní památkový ústav Pardubice. Po jeho provedení se práce rozjely naplno a předem sjednané termíny byly dodrženy.
Zpracovatelem projektu přestavby a rekonstrukce je akciová společnost SPOJPROJEKT Praha a hlavním architektem Aleš Papp.