Kanalizace a ČOV v Ústí nad Orlicí - končí druhý největší projekt v Pardubickém kraji

Kanalizace a ČOV v Ústí nad Orlicí
Končí druhý největší projekt v Pardubickém kraji

Projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ je podle finančního objemu druhým největším projektem v Pardubickém kraji podpořeným z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady celého projektu činí cca 687 mil. Kč bez DPH, přičemž městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. obdržela na projekt dotaci dosahující 495 mil. Kč.

Cílem projektu bylo vytvořit předpoklad pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod, tzn. vybudovat 26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovat cca 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a intenzifikovat čistírnu odpadních vod v Ústí nad Orlicí.

Po téměř
rok trvajícím výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, zvítězilo v lednu 2012 Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV sestávající se z firem SMP CZ, a.s.,  VCES a.s., HOCHTIEF CZ a. s. a A. B. V. spol. s r. o. Vlastní realizace díla proběhla od června 2012 do května 2015. Slavnostní ukončení projektu se uskutečnilo 14. 7. 2015.

Velký zásah do života všech obyvatel v Ústí nad Orlicí a okolí mimo jiné přinese snížení míry znečišťování půdy a podzemních vod vyloučením septiků a jímek a umožněním přímého napojení jednotlivých nemovitostí na nově vybudovaný systém odvádění a čištění odpadních vod. Intenzifikovaná ČOV dále zajistí snížení vypouštěného znečištění (zejména dusíku a fosforu) do vodního toku dle legislativních požadavků.

Při realizaci se podařilo úspěšně koordinovat práce s další rozsáhlou akcí „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ rovněž spolufinancovanou z prostředků EU, dále také s dalšími investičními akcemi Města Ústí nad Orlicí a ostatních správců sítí, řešit uzavírky silnic a provizorní zajištění sjízdnosti komunikací. Komplikaci představovalo také objevení staré ekologické zátěž v bývalém areálu Prádelny a čistírny Podniku služeb.

Fotogalerie