Čistírna odpadních vod v Náchodě projde rozsáhlou modernizací

Čistírna odpadních vod v Náchodě projde rozsáhlou modernizací

Středa 14. září 2011 se na náchodské čistírně odpadních vod nesla ve znamení slavnostního zahájení projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“ a položení základního kamene tohoto projektu.

Celý projekt „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“ sestává z dostavby kanalizační sítě v částech měst Náchoda, Hronova a městyse Velké Poříčí, které doposud nejsou napojeny na centrální kanalizační sběrač ukončený na stávající čistírně odpadních vod Náchod- Bražec. Současně se provede generální rekonstrukce a modernizace stávající čistírny odpadních vod.

„V rámci rekonstrukce ČOV budou instalovány technologie, které výrazně sníží množství celkového dusíku a fosforu. Nezanedbatelným příspěvkem k ochraně životního prostředí bude také snížení energetické náročnosti provozu ČOV“, uvedl před poklepáním základního kamene Ing. Dušan Tér, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. „Přestože při rekonstrukci ČOV dojde ke snížení její kapacity z 66.000 EO (ekvivalentních obyvatel) na 46.000 EO, bude čistírna disponovat dostatečnou rezervou, která do budoucna umožní napojit další lokality, například Zbečník, Žďárky, Jizbice, Vysokov, Lipí a umožní rozvoj stavebních a průmyslových ploch ve městech Náchod a Hronov“, doplnil Tér.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhnou výše 254,9 mil. Kč. Na financování projektu se podílí Státní fond životního prostředí České republiky částkou téměř 8 mil. Kč a Fond soudržnosti EU částkou 135,6 mil. Kč. Stavební práce na novostavbě kanalizace byly zahájeny 10. února 2011 a na rekonstrukci ČOV potom 11. července 2011. Dokončení celého projektu je naplánováno na 30. června 2013.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost HYDROPROJEKT CZ a.s. Koordinátorem projektu je společnost DABONA s. r. o., technický dozor investora vykonává společnost Garnets Consulting a. s., Ústí nad Labem. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala společnost VCES a.s.

„Rekonstrukce ČOV bude realizována za provozu, vždy s vyřazením jedné ze dvou linek. V průběhu přepojování objektů dojde ke krátkodobému vyřazení procesu čištění“, přiblížil průběh stavebních prací obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Ing. Miloš Emmer. „Na tyto práce budou nasazeny zvýšené pracovní kapacity a vše bude včas a řádně plánováno tak, aby dopad na životní prostředí byl vždy minimální. Tyto krátkodobé odstávky jsou konzultované s příslušnými orgány Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“, uzavřel Emmer.

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. do budoucna připravuje další projekty, které zvýší čistotu vod v recipientu řeky Metuje. K nim patří dostavba kanalizace v Teplicích nad Metují, v obcích Zbečník a Spy, uvažována je dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV v Meziměstí. Kromě toho se společnost spolupodílí na přípravě výstavby kanalizací v obcích, které VAK Náchod zásobuje pitnou vodou.

Fotogalerie