V Říčanech u Prahy vyroste nová základní škola

V Říčanech u Prahy vyroste nová základní škola

Začátek letošního školního roku zahájily v Říčanech již tradičně dvě základní školy. Za dva roky však bude situace jiná. Své žáčky uvítá i třetí, nově vybudovaná vzdělávací instituce. Položením základního kamene ukončuje 2. září 2008 město Říčany období náročných příprav a společně s generálním dodavatelem díla, společností VCES a.s., startuje I. etapu výstavby „Nové základní školy“.

Říčany usilují o výstavbu nové školy od roku 1996. Již v té době bylo zřejmé, že brzy nastane okamžik, kdy kapacita ve stávajících základních školách nebude dostačovat. Rovněž stoleté budovy již dnes neodpovídají moderním trendům výuky. V současné době potřebují Říčany přesunout do nové školy minimálně 450 žáků. Tím bude umožněno stávajícím školám opět zřídit odborné učebny (jazykové, chemické, přírodovědné apod.). Tyto specializované učebny byly v minulosti zrušeny a byly z nich vytvořeny kmenové třídy, aby mohla být pokryta potřeba umístění zvyšujícího se počtu žáků. Vyřešen bude i problém neustálého přesouvání žáků během školního dne v I. Základní škole, která zajišťovala  výuku v šesti budovách ve vzdálenosti až jednoho kilometru.

„Vybudováním nového školního areálu bychom chtěli zajistit kvalitní výuku s využitím moderních metod. Rovněž uvolněním kapacit stávajících škol chceme umožnit všem našim vzdělávacím zařízením, aby si zvolily určitou specializaci. Pak by si mohli rodiče i děti vybrat v našem městě ke všeobecnému vzdělání i preferované doplňkové zaměření, které by je bavilo a zpestřilo výuku,“ vysvětluje Ing. Adriena Mrázová, starostka města Říčany. „Pokud se nám podaří zahájit v příštím roce i stavbu tělovýchovných zařízení, bude mít z nové školy užitek i široká veřejnost. Chceme, aby tyto prostory byly v odpoledních hodinách využity organizovanými aktivitami (různé oddíly, kroužky apod.),“ dodává vzápětí Ing. Mrázová.

Podle návrhu projekčního atelieru S-projekt plus, a.s. vyroste na zelené louce školní areál sestávající z pěti výukových pavilonů. V rámci první ze dvou etap vybuduje společnost VCES a.s. do března 2010 čtyři z nich. „Rádi se účastníme zajímavých a náročných projektů. Stavby občanské vybavenosti, zejména školského charakteru, tvoří dlouhá léta důležitý pilíř našeho výrobního portfolia,“ uvádí Ing. Martin Bašek, místopředseda představenstva VCES a.s. „Naším cílem je naplnění všech očekávání zastupitelů, ale i občanů města Říčany, která do výstavby vkládají,“ doplňuje Ing. Bašek.

Studenti a učitelé naleznou v celkem 18 třídách pestrou paletu kmenových, ale i speciálně zaměřených a vybavených učeben hudební výchovy, jazyků a jednotlivých přírodovědných oborů. Estetické vlohy žáků umožní rozvinout prostory věnované výtvarnému umění, keramická či grafická dílna. Nelze také opomenout kabinety pedagogického sboru, čítárnu, knihovnu a oddechové respirium. V areálu bude sloužit vlastní stravovací provoz pokrývající potřeby školy. Samozřejmostí je administrativní i provozní zázemí pro samostatný chod zařízení. Stěžejním bodem druhé etapy výstavby bude především tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami.

Areál bude rozdělen na vstupní část, zahrnující příjezdovou komunikaci a nástupní předprostor, přestávkové plochy pro odpočinek žáků, sportoviště, pěstitelské pozemky, plochy zeleně a zastavěnou plochu jednotlivých pavilonů. Hlavní vstup je navržen z nástupního prostoru do objektu „A“, ve kterém se budou nalézat centrální šatny, vedení školy a další prostory, využitelné oběma výukovými úseky. Z objektu povede jednoduché a přehledné komunikační napojení do ostatních provozních úseků. Konstrukční systém budov je navržen jako prefabrikovaný skelet se stěnami vyzdívanými z keramických cihel.

Celkové investiční a neinvestiční náklady projektu představují více jak 400 miliónů korun včetně DPH. Prostředky vynaložené na stavební část pak dosahují výše 303,5 mil. Kč bez DPH. Výdaj v této výši i s poskytnutím státní dotace 156 miliónů Kč během tří let je pro hospodaření města výraznou zátěží. Z tohoto důvodu byla stavba školy rozdělena do dvou etap a město Říčany bude intenzivně jednat o dalších prostředcích na realizaci druhé etapy. „Výraznou finanční úlevu pro Říčany představuje bezplatné převedení pozemků pro stavbu od hlavního města Prahy, za což mu patří velký dík. I tak se celková  výše ceny za výstavbu nové školy v průběhu let hodně navýšila. Přesto věřím, že s pochopením státu i Středočeského kraje bude moci kompletní školské zařízení sloužit školákům od 1. září 2010,“ uzavírá Ing. Mrázová.