Kaňk a Malín napojeny na kanalizační síť Kutné Hory

Předáním přestřižením pásky v areálu čistírny odpadních vod v Kutné Hoře bylo ve středu 16. listopadu dokončeno napojení místních částí Kaňk a Malín na kanalizaci a ČOV Kutná Hora.
Výstavbou splaškové kanalizace v místních částech Kaňk a Malín, kde žije 2 000 obyvatel, budou splaškové odpadní vody odvedeny na centrální čistírnu odpadních vod města Kutná Hora. Touto výstavbou dojde ke zlepšení životního prostředí v uvedených lokalitách, protože splaškové vody již nebudou likvidovány v septicích a bezodtokových žumpách.
Výstavba kanalizační sítě v místních částech Kaňk a Malín si vyžádala celkové náklady ve výši 119,7 mil. Kč bez DPH. Na realizaci projektu se formou dotace ve výši 41,2 mil. Kč podílí Ministerstvo zemědělství, Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla zvýhodněný úvěr 53,9 mil. Kč a zbývající část (cca 24 mil. Kč) uhradil investor Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. z vlastních zdrojů.
Splašková kanalizace v místní části Malín je řešena jako gravitační se zaústěním do centrálních čerpacích stanic. Odpadní vody jsou postupně přečerpávány třemi čerpacími stanicemi do poslední čerpací stanice, odkud se dostávají do stokové sítě města Kutná Hora. Část kanalizace v prostoru za vodotečí Beránka je realizována jako tlaková, přičemž u každé nemovitosti je malá domovní čerpací stanice s napojením na společný výtlačný řad. V místní části Malín je nově na kanalizaci napojeno 900 obyvatel. Bylo zde vybudováno celkem 8 857 metrů stok a 2 155 metrů výtlaků spolu s 24 čerpacími stanicemi (z toho 20 domovních čerpacích stanic).
Kanalizační síť v místní části Kaňk je řešena obdobným způsobem jako v Malíně. Zde bylo v rámci akce vybudováno 5 346 metrů stok a 1 740 metrů výtlaků spolu se čtyřmi čerpacími stanicemi.
V areálu čistírny odpadních vod v Kutné Hoře byly na vstupu a výstupu vybudovány nové čerpací stanice s výkonem 180 l/s, bylo rekonstruováno hrubé předčištění, strojní vybavení čerpací stanice kalu do vyhnívací nádrže a čerpací stanice vyhnilého kalu. Nově bylo vybudováno kalové hospodářství, kde se bude kal odvodňovat na kalové odstředivce a uskladňovat v silu o objemu 50 m3. Součástí akce bylo také vybudování nových napájecích kabelů, úprava elektroinstalace, nové ovládání a signalizace. Všechny hlavní veličiny jsou přenášeny do nového dispečinku ČOV.
Investorem a provozovatelem předávaného díla je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Projekt zpracovala společnost VIS, spol. s r.o. Hradec Králové, která zároveň zajišťovala inženýring. Generální dodávku stavby zajišťovala společnost VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby.