Politika kvality, zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Jako jeden z významných hráčů ve stavebnictví České republiky s tradicí sahající do roku 1991 a současně jako člen mezinárodní skupiny firem Bouygues Bâtiment International je naší politikou příkladnost a vysoký standard nejen v oblasti kvality poskytovaných stavebních služeb, ale rovněž v oblasti zdraví, bezpečnosti a ohleduplnosti k přírodním hodnotám.

Uplatňujeme moderní prvky řízení stavební organizace a pokračujeme v orientaci na oblast udržitelné výstavby a tzv. zelených certifikací budov (BREEAM, LEED apod.). Naše organizace je postavena na bohatství a rozmanitosti lidských zdrojů, na technické odbornosti a hodnotách sdílených všemi firmami ve skupině Bouygues Bâtiment International, které zároveň těží ze znalosti místního prostředí. Odbornost našich zaměstnanců budeme nadále aktivně rozvíjet, chceme zajistit všem rovné příležitosti a možnost rozvíjet své dovednosti.


Dále je naší politikou:

  • aktivní naslouchání našim zákazníkům a poskytování odborného poradenství s cílem dosažení vysoké uživatelské hodnoty staveb. Klíčovým cílem je dodá-vat stavební projekty v souladu se smluvními podmínkami a v rámci parametrů smlouvy o dílo nejlepším možným způsobem, zlepšení efektivity organizace a rozvoj důvěryhodných a transparentních vztahů s našimi zákazníky a partnery;

  • otevřená komunikace s místními komunitami v místech našich stavebních projektů a zavedení účinných opatření pro zmírnění negativních vlivů výstavby. Klíčové výsledky v oblasti životního prostředí budeme nadále zveřejňovat formou ověřeného prohlášení podle Programu EMAS;

  • selektivita při výběru našich subdodavatelů s cílem navázat dlouhodobá partnerství při výstavbě se zřetelem na dosahování kvality;

  • soustavné působení na zaměstnance, aby přijali myšlenku, že výsledky v oblasti kvality, zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí jsou odpovědností každého zaměstnance, nikoliv věcí několika specialistů a vrcholového vedení firmy. Naší politikou je garantovat bezpečnost a ochranu zdraví všem pracovníkům na našich stavbách, a to prostřednictvím preventivního přístupu a zlepšování pracovního prostředí pro pracovníky v provozovnách i na stavbách. Provedeme investice do zlepšení technického vybavení pro zlepšení jak kolektivní, tak i osobní ochrany pracovníků na stavbách;

  • zajištění pravidelného měření klíčových ukazatelů výkonnosti organizace v uvedených oblastech a jejich přezkoumávání vrcholovým vedením. Veškeré mimořádné události, úrazy a zásadní podněty ve věcech kvality budou řádně vyšetřeny s cílem nalezení účinných preventivních opatření.


Zavazujeme se:

  • klást maximální důraz na respektování základních lidských práv, trvale dodržovat firemní etický kodex a učinit vešketá opatření zamezující nelegální práci na stavbách VCES a.s.;

  • k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP a životního prostředí, ke zvyšování efektivnosti systému managementu kvality a rovněž k prevenci vzniku úrazů nebo poškození zdraví a k prevenci znečištění;

  • k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost VCES zavázala, a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP nebo v oblasti významných environmentálních aspektů, stejně tak k dodržování nastavených ukazatelů v souladu s procesem ZERO ACCIDENT skupiny Bouygues Bâtiment International.

Tato politika a v ní obsažené závazky odráží principy trvale udržitelného rozvoje, které se staly nedílnou součástí firemní kultury VCES a.s.