Premiér s ministryní školství poklepali základní kámen novostavby Fakulty informatiky a managementu

Čtvrtek 6. dubna 2006 se zapsal do historie Univerzity Hradec Králové. V pravé poledne zahájili slavnostním poklepáním základního kamene spolu s rektorkou univerzity doc. Jaroslavou Mikuleckou předseda vlády České republiky Ing. Jiří Paroubek a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky JUDr. Petra Buzková stavbu další budovy v univerzitním areálu Na Soutoku. Slavnostnímu aktu byli přítomni také děkan Fakulty informatiky managementu doc. Josef Hynek a generální ředitel společnosti VCES a.s.
V následujících 513 dnech se tak po stavební stránce začne naplňovat dlouholetá vize rozšíření kampusu o samostatný objekt Fakulty informatiky a managementu. Vítězem výběrového řízení se stala společnost VCES a.s. s celkovou nabídnutou cenou necelých 290 mil. Kč. Dokončení stavebních prací je naplánováno na léto 2007. Další fází směřující k plnohodnotnému zprovoznění objektu budou výběrová řízení na dodavatele audiovizuální techniky a interiéru, která univerzita hodlá vyhlásit ještě do konce tohoto roku. Kompletní dokončení a zprovoznění budovy je plánováno na začátek roku 2008.
Z historie areálu Na Soutoku
Kořeny celé investiční akce sahají řadu let nazpátek. V letech 1992-3 zadala v té době Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové soutěž na vypracování návrhu nového areálu v prostoru Na Soutoku. Vítězem soutěže se stal návrh od Sprojektu Zlín, a.s., který byl po dopracování pro územní řízení schválen Úřadem města Hradec Králové - Útvarem hlavního architekta dne 30.12.1994. První etapa výstavby tohoto areálu začala v letech 1995 stavbou budovy Objektu společné výuky včetně přilehlého parkoviště nákladem 250 mil. Kč, a to ze soutěže vybranou vítěznou stavební společností Vojenské stavby, a.s. Jejím uvedením do provozu v září 1997 byl dán základ pro další rozvoj dnešní UHK. Součástí první etapy výstavby navrženého areálu byla také v roce 1994 budova vedená pod názvem Fakulta řízení a informačních technologií, která z finančních důvodů nemohla být v dané době realizována. Později byl tento název budovy - v souladu se změnou názvu fakulty - upraven na FIM.

Tvář univerzitního kampusu
Aktuální urbanistická koncepce univerzitního kampusu pochází přibližně z poloviny 90. let 20. století. Zásadními faktory podoby areálu jsou především jednoznačné a čitelné kompoziční schéma, maximální výšková hladina čtyř
podlaží a otevřenost areálu a jeho zapojení do veřejné městské zeleně. Architektonickou koncepci areálu vytvořili zlínští architekti Ivan Bergmann a Ladislav Pastrnek. Je založena na dvou vzájemně pravoúhlých kompozičních osách. Osa ve směru sever - jih je rovnoběžná s trasou ulice Hradecká a směřuje na dominantu městských věží. Osa východ - západ navazuje na osu volnějšího seskupení objektů areálu učňovského školství a Farmaceutické fakulty UK, na západní straně končí špicí Jiráskových sadů v prostoru soutoku Labe a Orlice. Plánovaný sportovní areál by měl vyrůst naproti Fakultní nemocnici. Architektonický výraz objektů univerzity se vědomě inspiruje Gočárovými školními budovami z období první republiky. Architektura budov používá jako základní prvek hmotu kubusu z režného cihelného zdiva, zjemněnou plochami skleněných nebo betonových stěn. Dle původních představ se měl celý areál skládat z Objektu společné výuky (dokončen v roce 1997), Fakulty informatiky a managementu (ve výstavbě), pavilonu humanitních věd, pavilonu přírodních věd, informačního centra s knihovnou, rektorátu a sportovního areálu. Vzhledem k extenzivnímu rozvoji univerzity bude muset být dnes již deset let stará studie podrobena revizi.

Objekt Fakulty informatiky a managementu
Budoucí objekt FIM bude podobného vzhledu, jako je objekt Objektu společné výuky s tím rozdílem, že tato budova nebude mít uprostřed prostorné centrální schodiště, ale naopak decentní atrium a jednotlivá podlaží budou propojena čtyřmi samostatnými schodišti, která budou v každém patře spojena chodbou. Budova je dílem architekta Ivana Bergmanna, v úrovni projektu pak architekta Marka Šlesingera. Projektová dokumentace budovy FIM UHK, zpracovaná společností S-projekt plus, a.s., představuje stavbu o celkem 4.900 m2 čisté užitkové plochy a 43.250
m3 obestavěného prostoru. Uvedené hodnoty budou rozděleny mezi 1 posluchárnu pro 150 studentů, 4 posluchárny po 60 studentech, 1 specializovanou jazykovou laboratoř, 5 jazykových, 6 seminárních a 11 počítačových učeben. Celková kapacita učeben bude 845 studentů. Dále bude zajištěno 60 kabinetů pro 113 akademických pracovníků.

Další krok
V souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Hradec Králové do roku 2010 by měla být další fází budování areálu Na Soutoku výstavba sportoviště, které nahradí provizorní objekt a tělocvičnu Katedry tělesné výchovy a sportu
Pedagogické fakulty „Na Flošně". Nové sportovní zařízení Na Soutoku bude sloužit studentům všech fakult při jejich studijních i volnočasových aktivitách.