Dotace Evropské unie umožňují dobudování kanalizační sítě

Symbolické uzavření kanalizačního poklopu na tribuně na Horním náměstí slavnostně zakončilo po dvou letech první část rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě v Olomouci. Zároveň však slavnostním poklepem základního kamene začala realizace druhé etapy, která zasáhne v následujících třech letech jedenáct městských částí.

Pro další rozvoj města je úroveň a kapacita stokové sítě jedním z limitujících prvků. Proto město Olomouc považuje získání dotací z evropských a státních fondů a postupnou rekonstrukci a dobudování kanalizace za jeden z mimořádně důležitých kroků pro realizaci nových investičních záměrů města i dalších subjektů.

Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě

Ve čtvrtek 29. června byla dokončena významná investiční akce vodohospodářského charakteru s názvem „Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě". Výstavba stokové sítě ve čtyřech lokalitách města byla zahájena v červenci 2004 a k dnešnímu dni se podařilo veškeré stavební práce dokončit.
Generálním dodavatelem stavby bylo sdružení firem VCES a.s. a Skanska DS a.s., které na projektu spolupracovalo s řadou dalších subdodavatelů. Na kvalitní provedení všech stavebních a montážních prací dohlížel správce stavby (sdružení firem MVV Consulting GmbH a d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.), manažer projektu (Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.) a odbor investic Magistrátu města Olomouce.
Celá akce, která i svým objemem (595 680 000 Kč) patří mezi největší investiční akce v historii města, byla dokončena včas a v dobré kvalitě. Příspěvek EU na projekt činil 10.123.400 EUR (tj. 323.948.800 Kč) a příspěvek ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP ČR) dosáhl 17.050.000 Kč. Navíc město získalo od SFŽP půjčku ve výši 17.050.000 Kč.
Projekt „Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě" byl složen ze čtyř částí:
a) Kanalizační systém Slavonín - Nemilany
b) Rekonstrukce a prodloužení sběrače „G"
c) Rekonstrukce sběrače „F"
d) Kanalizační sběrač „B XVIII"

Zčásti se jednalo o výstavbu nového kanalizačního systému a zčásti o rekonstrukci stávajících, dnes již zastaralých a nevyhovujících sběračů.

Realizace projektu umožnila zrušení stávajících volných kanalizačních výustí
v uvedených oblastech do vodotečí a přispěla ke snížení úrovně celkového znečištění řeky Moravy. Rekonstruovaná a dobudovaná kanalizační síť také zabrání znečišťování místních přírodních zdrojů vody a vyřeší provozní problémy kanalizační sítě, obzvláště při přívalových deštích. Vedle ekologických přínosů budou realizací projektu vytvořeny podmínky pro průmyslový rozvoj a pro novou bytovou výstavbu
v souladu s územním plánem města Olomouce.


Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část

Městu Olomouci se v roce 2005 podařilo získat na druhou část rekonstrukce
a dobudování kanalizační sítě nejvyšší dotaci v jeho historii. Radnice totiž uspěla se žádostí o udělení pomoci z prostředků Evropské unie. Z Fondu soudržnosti obdrží 25 086 240 EUR, což je v přepočtu přes 750 milionů korun. Státní fond životního prostředí České republiky poskytne dále podporu tomuto projektu ve výši 42 mil. korun.
Dne 3. dubna 2006 byla podepsána smlouva na realizaci navazující investiční akce „Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část" se zhotovitelem - sdružením firem VCES a.s. a Skanska DS a.s. Zejména kvalitu a časový postup prací tohoto projektu bude dohlížet správce stavby (sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Stavoprojekt Olomouc, a.s.) a za investora to bude samostatná implementační skupina vytvořená na odboru investic.
Jedná se o největší a nejvýznamnější investiční akci v novodobé historii Olomouce. Vybudování moderní kanalizační sítě vyhovující evropským parametrům sice zatíží také městský rozpočet, ale jde o dlouhodobou a především potřebnou investici.
Celkové náklady druhé etapy projektu představují částku 1,2 miliardy korun bez DPH. Druhá etapa výstavby stokové sítě oficiálně začala 9. května 2006 přípravnými pracemi a potrvá až do poloviny roku 2009. Stavět se bude převážně v okrajových částech Olomouce. Stavba zasáhne především městské části Svatý Kopeček, Droždín, Chválkovice, Hodolany, Nový Svět, Nové Ulice, Řepčín, Holice, Topolany, Nedvězí a Chomoutov.
Během realizace tohoto projektu bude položeno téměř 58 kilometrů potrubí. Více než 11 tisíc Olomoučanů se tak bude moci připojit na novou kanalizační síť. Mimo to například mezi Holicí a Novým Světem vyroste protipovodňová čerpací stanice a retenční nádrž.
Díky finanční podpoře EU, SFŽP a osobnímu nasazení všech zainteresovaných zástupců dotčených organizací se pravděpodobně podaří s předstihem před rokem 2010 dokončit plošné odkanalizování města Olomouc a jeho přilehlých městských částí.
Rok 2009 by tedy měl být významným mezníkem pro město, životní prostředí
a zejména pro občany Olomouce, jelikož se podaří splnit desítky let trvající přání vodohospodářů a všech občanů, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Veškeré odpadní vody z celé aglomerace tak budou přiváděny na čistírnu odpadních vod, která dokáže veškeré znečištění eliminovat pod hranice stanovené platnou legislativou.

Směrnice EU zařadily Olomouc na základě počtu jejích obyvatel mezi oblasti, v nichž platí nejpřísnější limity. Konkrétně obsah dusíku by ve vodě vypouštěné z čističky neměl být větší než 10 miligramů na litr. To je výrazně méně, než připouštěly dřívější normy. Rekonstruovaná a dobudovaná kanalizační síť přispěje nejen ke snížení úrovně znečištění řeky Moravy, ale také zabrání znečišťování zdrojů vody a zlepší průchodnost stokové sítě při přívalových deštích. Vedle ekologických přínosů budou realizací projektu vytvořeny rovněž podmínky pro další průmyslový rozvoj města a pro novou bytovou výstavbu.