Zaměstnanecké programy

Zaměstnanecké programy

Dobře víme, že vzdělaní, odborně zdatní a iniciativní pracovníci rozhodují o úspěchu naší práce. Proto společnost VCES realizuje celou řadu projektů, které přispívají ke zvyšování výkonnosti a dalšímu rozvoji našeho pracovního kolektivu:

Programy rozvoje lidských zdrojů

  • Program asistentských pozic
  • Program vzdělávání
  • Plány následnictví
  • Program hodnocení pracovníků
  • Program péče o zaměstnance

Programy rozvoje lidských zdrojů

Pro absolventy vysokých škol vytvořila naše společnost „Program asistentských pozic", který absolventům pomáhá zahájit svou kariéru. Program se opírá o myšlenku zařazení absolventa na pozici asistenta v oblasti podle vlastního výběru (stavební výroba, ekonomika, ITS…). Pod odborným vedením mají absolventi možnost získat potřebné praktické dovednosti a zkušenosti pro další samostatnou činnost na jiné, zpravidla vyšší pozici.

V rámci „Programu vzdělávání" v oblasti odborných a osobních dovedností jsou všichni pracovníci zařazováni do vzdělávacích kursů, během nichž si upevňují profesní anebo mají příležitost získat další odborné znalosti, případně si rozšířit své manažerské dovednosti a schopnosti.

„Program následnictví" pomáhá naší společnosti vyhledávat tzv. „personální zálohy", a tím zajišťovat plynulé obsazování rozhodujících funkcí podle organizační struktury. Pro vybrané perspektivní pracovníky společnost připravuje cyklus manažerských kursů zaměřených na strategické řízení a plánování, komunikaci, finanční řízení a další oblasti manažerských dovedností. Během těchto kursů se pracovníci připravují na výkon vyšších manažerských pozic.

Dlouhodobý „Program hodnocení zaměstnanců" slouží společnosti k zajištění trvalé a účinné motivace zaměstnanců a ocenění jejich výkonů. Hodnocení zaměstnanců se výrazně promítá do růstu firemní kultury a napomáhá sbližování cílů jednotlivců s cíli společnosti. V neposlední řadě je také cestou k objevování schopných a talentovaných pracovníků.

Program péče o zaměstnance

Společnost VCES každoročně deklaruje svou sociální politiku a politiku péče o zaměstnance v podobě svého Sociálního programu. Tento program uvádí souhrn aktivit, které společnost poskytuje svým zaměstnancům.

V oblasti obecné péče o zaměstnance společnost zabezpečuje svým zaměstnancům závodní zdravotní péče včetně péče nadstandardní. Kromě toho naše společnost uplatňuje soubor opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neustále zlepšuje pracovní prostředí, poskytuje svým zaměstnancům nejvyšší možná plnění v souladu se zákonem o cestovních náhradách a v nespolední řadě také 1 týden dovolené navíc. Sociální program pamatuje rovněž na pomoc ve složitých životních situacích, při nichž společnost sama poskytuje, případně zprostředkovává právní pomoc.

Naše společnost pravidelně odměňuje zaměstnance, kteří dosáhnou významného životního jubilea nebo pracovního výročí, a dále při významných životních událostech, např. u příležitosti narození dítěte, svatby, odchodu do důchodu.

Mezi další aktivity, které společnost VCES pro své zaměstnance připravuje, patří celopodniková setkání, podnikové plesy, setkání pracovních kolektivů (včetně partnerů), setkání vedoucích pracovníků, vedoucích pracovních čet s vrcholovým vedením, setkání zaměstnanců a jejich rodin / partnerů na "Family Day", jež se uskutečňuje i ve spojení s dětským dnem, a akce připravovaná výhradně pro děti - „Mikulášská nadílka".