Personální politika VCES

Personální politika VCES je postavena na neustálém budování týmu pracovníků, kteří musí být schopni zvládat stále vyšší nároky na technologie, techniku a v neposlední řadě na finanční stabilitu společnosti. Musí umět včas reagovat na vývoj trhu, na požadavky zákazníka, na potřeby inovací. Jejich prioritou se stává schopnost vytřídit informace, vypořádat se lehce s důsledky očekávaných případných poklesů zakázek, udržet konkurenceschopnost a tržní pozici.

K 31. 12. 2011 pracovalo v koncernu VCES celkem 550 zaměstnanců. Z tohoto počtu je  27,2 % zaměstnanců s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Středoškoláků je 28,1 %, zbývající pracovníci jsou vyučeni. Vysokoškolsky nebo středoškolsky je tak vzdělán téměř každý druhý pracovník. Podíl technickohospodářských pracovníků společnosti na konci roku 2011 činil cca 53 % oproti 47 % pracovníků dělnických profesí, což dokládá manažerský styl řízení stavební výroby.