Zveřejnění Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva jediného akcionáře k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Zveřejnění Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva jediného akcionáře k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Společnost VCES a.s., IČ 267 46 573, se sídlem Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 8. 6. 2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 432/2016 N 269/2016 (dále jen „Rozhodnutí“).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který má být akcie zaevidovány.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zašle jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.


V Praze dne 22. 6. 2016
Představenstvo společnosti VCES a.s.