Ve Svatém Mikuláši zahájili výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod

Ve Svatém Mikuláši zahájili výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod

Závěr letošních letních prázdnin patřil ve Svatém Mikuláši a ve Svaté Kateřině zahájení výstavby nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Základní kámen ve středu 27. srpna 2014 poklepali starostka obce Martina Suková, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a obchodní ředitel společnosti VCES Miloš Emmer.

Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina nemají v současné době vybudovanou kanalizační síť. „Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zachycovány v bezodtokových jímkách nebo septicích, v několika případech v domovních čistírnách odpadních vod. Některé jímky nesplňují základní požadavky na jejich provoz - nejsou vodotěsné nebo mají vytvořené přepady,“ uvedla v průběhu slavnostního zahájení starostka obce Martina Suková. „Septiky mají většinou odpady zaústěné do příkopů nebo do trativodů. Stav tohoto potrubí je poplatný době realizace, a to jak způsobem provádění, tak i použitými materiály. Celkový stav zachycování, odvádění či likvidace splaškových vod je nevyhovující,“ doplnila Suková.

Nově budou odpadní vody odvedeny na novou čistírnu odpadních vod vybudovanou u potoka Černá strouha. Její kapacita 1400 EO (ekvivalentních obyvatel) zaručí dostatečnou rezervu pro další rozvoj obce.

Na financování projektu, jehož celková výše dosahuje 82,4 mil. Kč, se podílí OP Životní prostředí částkou 48,8 mil. Kč. Státní fond životního prostředí ČR poskytne 2,9 mil. Kč a Středočeský kraj přispěje 3 mil. Kč. Zbývající část nákladů pokryje obec Svatý Mikuláš ze svých zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost MEDIUM projekt, v.o.s. Vlastní stavbu pak bude realizovat společnost VCES a.s. „Staveniště jsme převzali 21. července. V průběhu 13 měsíců provedeme ve Svatém Mikuláši 5129 metrů tlakové kanalizace a ve Svaté Kateřině dalších 3630 metrů,“ přiblížil průběh stavebních prací obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer. „Kromě toho bude ve Svatém Mikuláši vybudováno 3362 metrů podružných tlakových řadů pro 162 čerpacích jímek, ve Svaté Kateřině pak 2360 metrů pro  113 čerpacích jímek,“ uzavřel Emmer.

Výstavbou kanalizace a vybudováním nové čistírny odpadních vod výčet investic do ochrany životního prostředí ve Svatém Mikuláši nekončí. „Již máme připravenou projektovou dokumentaci pro výstavbu kanalizace v dalších dvou obcích – Sulovicích a Lišicích. Městský úřad v Kutné Hoře vydal na začátku července pro tuto stavbu stavební povolení a nyní intenzivně pracujeme na přípravě žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství,“ informovala Suková.

Fotogalerie