Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Starém Plzenci skončila, dobudována je také vodovodní a kanalizační síť

Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Starém Plzenci skončila, dobudována je také vodovodní a kanalizační síť

V pátek 3. října 2014 proběhlo na čistírně odpadních vod ve Starém Plzenci slavnostní ukončení dvojice projektů. Přestřižení pásky se stalo symbolickou tečkou za realizací projektů „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“.

Zatímco první z projektů řešil dostavbu kanalizace a modernizaci čistírny odpadních vod, druhý potom rozšíření vodovodní sítě v místní části Sedlec. Starostka města ve svém projevu poděkovala všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení stavby v plánovaném termínu, především zhotoviteli, projektantům, technickému dozoru a v neposlední řadě poděkovala i občanům za trpělivost a shovívavost během provádění stavebních prací. Současně vyzdvihla přínos uvedených staveb. „Díky realizaci těchto dvou projektů může město Starý Plzenec zatížit ČOV odpadními vodami z celého území včetně rozvojových ploch a rozšířením vodovodní sítě v Sedlci bylo zabezpečeno bezproblémové zásobování pitnou vodou pro občany i v této části města,“ doplnila v průběhu slavnostního ukončení staveb starostka Vlasta Doláková.

Byla dodržena i plánovaná cena díla. Celkové náklady na realizaci obou projektů dosáhly výše 228 mil. Kč bez DPH. Na financování projektu se podílel Státní fond životního prostředí České republiky částkou 10,5 mil. Kč a Fond soudržnosti EU přispěl částkou 178 mil. Kč. Zbývající část ve výši cca 40 mil. Kč uhradilo město Starý Plzenec z úvěru. Stavební práce byly zahájeny 1. října 2012. Zhotovitel stavby „Sdružení kanalizace a ČOV Starý Plzenec“, reprezentované společnostmi Čermák a Hrachovec a.s. a VCES a.s. také dodržel plánovaný termín dokončení díla.

„Při realizaci projektu jsme položili 9937 metrů gravitační kanalizace, 1708 metrů tlakové kanalizace a zbudovali pět čerpacích stanic. K tomu ještě musíme připočítat 2033 metrů nových vodovodních řadů“, připomněl rozsah stavebních prací ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s. Miroslav Volf. „Díky provedené rekonstrukci původní čistírny odpadních vod se její kapacita více než zdvojnásobila z původních 3900 EO na stávajících 8000 EO“, uzavřel Volf.

Přípravu projektové dokumentace zajistila společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Smluvním provozovatelem kanalizační a vodovodní sítě a čistírny odpadních vod je Vodárna Plzeň a.s.

Fotogalerie