Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Téměř na den přesně po dvou letech se 13. září 2013 sešli na čistírně odpadních vod v Náchodě – Bražci zástupci investora, zhotovitele a dalších partnerů projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“, tentokráte však již při slavnostním předání projektu.

Celý projekt „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“ sestával z dostavby kanalizační sítě v částech měst Náchoda, Hronova a městyse Velké Poříčí, které doposud nebyly napojeny na centrální kanalizační sběrač ukončený na stávající čistírně odpadních vod. Nově bylo vybudováno 36 kanalizačních přípojek, což umožnilo napojení 401 EO (ekvivalentních obyvatel) a snížení počtu volných vyústí. Současně s dostavbou kanalizační sítě proběhla také generální rekonstrukce a modernizace stávající čistírny odpadních vod. „Přestože při rekonstrukci ČOV došlo ke snížení její kapacity z 66.000 EO na 46.000 EO, čistírna disponuje dostatečnou rezervou, která do budoucna umožní napojit další lokality, například Zbečník, Žďárky, Jizbice, Vysokov, Lipí a umožní rozvoj stavebních a průmyslových ploch ve městech Náchod a Hronov“, shrnul projekt Ing. Dušan Tér, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. „Po dokončené rekonstrukci ČOV se výrazným způsobem zlepšila kvalita vody vypouštěné do řeky Metuje. Použité moderní technologie významně zredukovaly množství celkového dusíku a fosforu ve vypouštěných vodách. Podařilo se také nezanedbatelným způsobem snížit energetickou náročnost provozu ČOV, především pak využitím bioplynu, který vzniká při provozování ČOV, pro vytápění a výrobu elektrické energie“, doplnil Tér.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly výše 204,6 mil. Kč. Částku 138,5 mil. Kč poskytl Operační program životní prostředí, 66,1 mil. Kč potom uhradila společnost Vodovody a kanalizace Náchod z vlastních zdrojů. Stavební práce na novostavbě kanalizace byly zahájeny 10. února 2011 a na rekonstrukci ČOV potom 11. července 2011. Dokončení celého projektu proběhlo v závěru dubna letošního roku. V současné době probíhá zkušební provoz, který bude vyhodnocen a ukončen v průběhu roku 2014.

Přípravou projektové dokumentace byly pověřeny společnost HYDROPROJEKT CZ a.s. a K&H KINETIC a.s. Koordinátorem projektu byly společnosti DABONA s. r. o. a VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., technický dozor investora vykonávala společnost Garnets Consulting a. s., Ústí nad Labem. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala společnost VCES a.s.

„Rekonstrukce ČOV byla realizována za plného provozu, vždy s vyřazením jedné ze dvou linek. V průběhu přepojování objektů došlo ke krátkodobému vyřazení procesu čištění“, přiblížil průběh stavebních prací obchodní manažer společnosti VCES a.s. Ing. Tomáš Kouba. „Nasazením zvýšených pracovních kapacit a precizním plánováním se podařilo nejenom zkrátit čas odstávek, ale také snížit jejich počet. Díky tomu a také díky dobré spolupráci s našimi subdodavateli byly dopady na životní prostředí minimalizovány na nejnižší možnou míru“, uzavřel Kouba.

Fotogalerie