Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

Ve čtvrtek 19. července 2012 se uskutečnil poklep základního kamene výstavby a rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizace v Ústí nad Orlicí. Realizací tohoto projektu bude šetrně docíleno kvalitnějšího a efektivnějšího řešení problému zpracování odpadu a ochrany životního prostředí na Ústecku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu životního prostředí. Zhotovitelem se stalo sdružení firem SMP CZ, a. s., VCES a. s., HOCHTIEF CZ a. s. a A.B.V. spol. s. r. o. Podkladem pro výběr zhotovitele stavby byla zadávací dokumentace zpracovaná společností AquaProcon, s. r. o., divize Praha. Správcem stavby je společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., pobočka Olomouc. Stavební práce budou realizovány do května 2014, poté bude následovat roční zkušební provoz.

Hlavním cílem projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ je zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami a naplněna Směrnice Rady č. 86/278/EEC o podpoře využívání čistírenských kalů.

V rámci plánu je konkrétně navržena dostavba kanalizace v lokalitách Hylváty, sídliště Dukla, Kerhartice a Dlouhá Třebová. Dále je ve městě navržena rekonstrukce kanalizace. Rozsah rekonstrukce kanalizace byl stanoven na základě výsledků kamerových průzkumů, které byly zpracovatelem projektové dokumentace vyhodnoceny. Rekonstrukce se týká úseků, které jsou ve špatném technickém stavu.

Dílo zahrnuje v regionu dostavbu 16,8 km gravitačních stok, další 4,2 km projdou rekonstrukcí. V rámci projektu proběhne v délce 4,7 km dostavba výtlaků a tlakové kanalizace a 1,7 km se dočká vyvložkování stávajících stok. Odbočky pro domovní přípojky budou obnášet dalších 5 km. S pokládkou kanalizace budou provedeny přeložky vodovodních řadů v délce 4,7 km. Díky souběžné výstavbě se negativní vliv stavby na obyvatele omezí na minimum.

Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod bude prováděna v několika etapách za provozu tak, že budou její jednotlivé části postupně vyřazovány z provozu opravovány a rozšiřovány nebo doplňovány a opětovně uváděny do provozu. Z větší části se práce budou týkat strojně-technologického zařízení a nutné stavební části v návaznosti na technologii tak, aby byla schopna splnit emisní limity na odtoku dané Nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb. a směrnicí Rady 91/271 EEC v kategorii 10 000 až 100 000 EO. V rámci intenzifikace bude modernizováno mechanické předčištění, vybudována nová biologická linka s úplným odbouráváním nutrientů a rekonstruováno kalové hospodářství ČOV.

Celkové náklady dosáhnou 623 milionů korun. Celý projekt bude financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a z vlastních zdrojů investora, společnosti TEPVOS, spol. s r.o., jejímž jediným zakladatelem je Město Ústí nad Orlicí. Vlastní zdroje budou částečně kryty bankovním úvěrem a půjčkou od Státního fondu životního prostředí (15%).

Fotogalerie