Dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod v Novém Bydžově

Dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod v Novém Bydžově

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v poslední době ukončila několik významných investičních akcí do své vodárenské infrastruktury, které výrazně přispějí ke zlepšení životního prostředí a podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací a poskytování vodárenských služeb v regionu Královéhradecka. V letech  2010 až 2011 dosáhly investice téměř 750 milionů Kč.

Mezi akce, ke kterým je možné připojit přívlastek „nadregionální“ patří i rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Novém Bydžově. Zařízení, které bylo uvedeno do provozu na počátku 90.let minulého století, čistí odpadní vodu z města Nový Bydžov a obce Skřivany a ovlivňuje tak kvalitu vody v řece Cidlině a následně celém povodí středního Labe.

„Rekonstrukce ČOV Nový Bydžov byla zahájena v květnu 2010. Důvodem pro to byla skutečnost, že toto zařízení již nebylo schopno plnit zpřísněné zákonné požadavky na kvalitu odpadní vody vypouštěné z ČOV“ sdělil Ing.František František Barák, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (pozn: Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zákon č.254/2001 Sb, vodní zákon a nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod ve znění nařízení vlády č.23/2011 Sb).

Účelem rekonstrukce ČOV byly zásadní úpravy technologie čištění, především zmenšení objemů biologického stupně, zavedení jednostupňové aktivace s technologií zvýšeného odbourávání dusíku procesem biologické nitrifikace a denitrifikace. Rekonstrukce vyřešila i nakládání s kalem, které je koncipováno s odvodněním aerobně stabilizovaného kalu na odstředivce. Součástí akce byla i realizace protipovodňových opatření. Kapacita ČOV po její rekonstrukci je 9.100 ekvivalentních obyvatel, které plně postačí pro potřeby jak samotného města, tak přilehlých obcí.

Návrh rekonstrukce pochází od českobudějovické projekční kanceláře EKOEKO, s.r.o., dodavatelem stavby je Sdružení pro rekonstrukci ČOV Nový Bydžov, tvořené společnostmi VCES a.s. a KUNST, spol. s r.o., Hranice.

ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v srpnu 2011. Náklady stavby činily 55 mil. Kč a byly hrazeny z následujících zdrojů: dotace z Ministerstva zemědělství ČR 12,9 mil. Kč, dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a města Nový Bydžov 5 mil. Kč, státem zvýhodněný komerční úvěr 26,8 mil. Kč a vlastní zdroje Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 10,3 mil. Kč. Zkušební provoz bude ukončen v prosinci 2012, v lednu 2013 bude ČOV v Novém Bydžově uvedena do  trvalého provozu.

Fotogalerie