Spuštěna rekonstrukce čistírny odpadních vod v Novém Bydžově

Spuštěna rekonstrukce čistírny odpadních vod v Novém Bydžově

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v současnosti realizuje několik investičních akcí ve své vodárenské infrastruktuře, které výrazně přispějí ke zlepšení životního prostředí a podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací a dalšímu zlepšení vodárenských služeb v regionu Královéhradecka. Součástí těchto aktivit je i společnost VCES a.s., která mimo jiné provede i celkovou rekonstrukci ČOV v Novém Bydžově.

Mezi akce, ke kterým je možné připojit přívlastek „nadregionální“ patří i rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Novém Bydžově. Zařízení, které bylo uvedeno do provozu v roce 1992, čistí odpadní vodu z města a ovlivňuje tak kvalitu vody v řece Cidlině a celém povodí středního Labe.

Radikální omezení provozu mlékárny a koželužny v Novém Bydžově v roce 2007 mělo negativní vliv na výkon čistírny odpadních vod. Náklady na čištění vody totiž zůstávaly  téměř stejné, a proto více jak 5 000 obyvatelů Nového Bydžova hrozilo v případě uplatnění místní ceny více jak 50-ti procentní navýšení stočného. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. tuto svízelnou situaci v roce 2007 vyřešila nákupem čistírny a zahrnula ji do regionální vodohospodářské infrastruktury, kterou provozuje společnost Královéhradecká provozní, a.s. ze skupiny Veolia Voda.

V současné době byla zahájena rekonstrukce ČOV Nový Bydžov. Stávající zařízení již není schopno vyhovět zpřísněným zákonným požadavkům na kvalitu odpadní vody vypouštěné z ČOV (Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zákon č.254/2001 Sb, vodní zákon a vyhláška č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod). Modernizací tak projde zejména strojní a elektro technologická část čistírny, přičemž budou zrekonstruovány i některé stavební objekty, jejichž stavebně – technický stav je již nevyhovující. Kapacita čistírny bude snížena a její efekt přizpůsoben současným potřebám, protože s obnovením mlékárenského a koželužného průmyslu se již nepočítá.

Akce patří do kategorie staveb, na jejíž realizaci přispívá Ministerstvo zemědělství ČR, Královéhradecký kraj a město Nový Bydžov. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. získala na rekonstrukci dotaci od  Ministerstva zemědělství ze státního rozpočtu ve výši 12,9 mil.Kč. Zbylé finanční prostředky do celkových nákladů stavby, které činí 53,3 mil.Kč, uhradí Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (35,4 mil.Kč), Královéhradecký kraj  a  město Nový Bydžov ( dohromady 5 mil.Kč).

Oficiální zahájení stavby je 19.5.2010, její dokončení se plánuje do konce května příštího roku. Projektovou dokumentaci připravila společnost EKOEKO s.r.o. a realizací stavby bylo pověřeno Sdružení pro rekonstrukci ČOV Nový Bydžov: VCES a.s. - KUNST spol. s r.o.