Největší projekt výstavby kanalizací v historii Pardubicka dokončen

Největší projekt výstavby kanalizací v historii Pardubicka dokončen

Symbolickým odhalením pamětní desky byl 4. března 2010 ukončen největší projekt v oblasti životního prostředí a ochrany vod v historii společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. i celého Pardubického kraje s názvem Labe-Loučná. Vlastní stavební práce trvaly 2 roky a byly ukončeny v listopadu 2009. Téměř 40% z celkové částky 32,2 mil. EUR poskytla Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Projekt vyřešil letité problémy s odkanalizováním bytové zástavby, zajistil protipovodňovou ochranu obyvatel Pardubic, pomohl při ochraně lázeňských a podzemních vod  a zvýšil kapacitu dvou čistíren odpadních vod. Vybudováno bylo 41 km kanalizace a na ni nově napojeno 7200 obyvatel. Postavilo se 10 velkých čerpacích stanic a 381 domovních čerpacích stanic. Kapacita čistíren byla zvýšena o 6350 tzv. ekvivalentních obyvatel.

„Díky financím z Evropské unie byla zrekonstruována a dobudována kanalizační síť, která by se jinak musela financovat z vlastních prostředků společnosti a tím pádem v delším časovém horizontu.“ říká Michal Koláček, představenstva společnosti VAK Pardubice a dodává: „Administrativní náročnost celého projektu byla větší, než jsme očekávali, potýkali jsme se s řadou problémů, ale projekt naplnil svůj cíl a určitě stálo za to ho zrealizovat. Konkrétně městu Pardubice projekt pomohl mimo jiné vybudovat účinnější ochranu proti povodním v případě přívalových dešťů. Vybudováním čerpacích stanic, odlehčovacích stok a řady nových výústních objektů pomůžeme ochránit kanalizační síť Pardubic, ale i další movitý majetek před účinky zaplavení v případě velké vody v Labi a Chrudimce.“

Skupinový projekt „Labe-Loučná“ se skládal z devíti podprojektů, složených z celkem 21 staveb, které řešily výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Polabiny, Ohrazenice, ul. Labská), Holicích, Dašicích a Ostřešanech. Dále bylo řešeno  zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic a rekonstruovány kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Rekonstrukcí čistíren odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad Labem bylo zajištěno splnění požadovaných limitů znečištění ve vypouštěných vodách stanovených platnou legislativou v souladu s požadavky Evropské unie. Díky realizaci projektu v Ostřešanech byla zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, výstavba kanalizace v Lázních Bohdaneč a Živanicích přispěje k zachování kvality lázeňských vod.

Celkové náklady projektu dosáhly částky 32,2 miliónů EUR. Projekt byl částečně spolufinancován ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti, která poskytla dotaci ve výši 12,5 milionů EUR. Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Labe-Loučná společností Metrostav, a.s., VCES, a.s. a Chládek a Tintěra, a.s.

Fotogalerie