Zdvojení kanalizační stoky pod Chrudimkou ochrání východní část Pardubic při přívalových deštích

Zdvojení kanalizační stoky pod Chrudimkou ochrání východní část Pardubic při přívalových deštích

Dne 3.7.2009 proběhla stěžejní část stavby kanalizační shybky, která u Prokopova mostu převádí pode dnem Chrudimky odpadní vody z východní části Pardubic na čistírnu odpadních vod v Semtíně. Bylo při ní v korytě řeky instalováno nové potrubí, které výrazně zvýší dosavadní kapacitu stoky. Stávající potrubí nedisponovalo dostatečnou kapacitou především v případě přívalových dešťů, a proto je budováno potrubí paralelní, které kapacitu zvýší a pro lidi na východ od Chrudimky se sníží ohrožení při naplnění kapacity stávajících kanalizačních stok. Stavba shybky je součástí výstavby nové kanalizace v místní části Dubina a zároveň součástí rozsáhlého projektu Labe-Loučná spolufinancovaného Evropskou unií.

„Stávající shybka u Prokopova mostu byla jediným kanalizačním propojením obou břehů řeky Chrudimky a v případě její poruchy nebo naplnění nebylo možné splaškové vody převést na druhý břeh a dále na čistírnu odpadních vod“ říká Josef Fedák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která je investorem projektu.

Původní kanalizační shybka pod řekou Chrudimkou byla vybudována v roce 1911 jako monolitická betonová stoka s vnitřním obkladem z čediče. S postupným rozvojem města a s tím spojeným rozšířením kanalizační sítě vznikl požadavek na zvýšení kapacity a provozní bezpečnosti tohoto jediného propojení kanalizační sítě mezi pravobřežní a levobřežní částí města Pardubic. Tento problém vyřeší skupinový projekt „Labe – Loučná“ výstavbou nové shybky pod Chrudimkou, která zdvojí stávající shybku v centru Pardubic.

Celá stavba této čtyřicetimetrové shybky je unikátní svým provedením. Vzhledem k omezenému prostoru bylo nutné potrubí smontovat na břehu a teprve poté ho spustit do připraveného výkopu ve dně Chrudimky. Výkop byl vyhlouben ojedinělým podvodním buldozerem Komatsu, a nové potrubí tak nyní povede 2,4 m pode dnem řeky. Na březích bylo provedeno opevnění proti sesutí štětovými stěnami. Potrubí bylo nejprve pomocí 2 jeřábů otočeno kolmo na tok Chrudimky, a jakmile se ocitlo na správném místě, bylo pomalu naplňováno vodou, aby se potopilo do správné hloubky. Po zaplavení shybky a jejím vyrovnání do cílové polohy bude proveden těžký zához z lomového kamene z důvodu zabezpečení shybky proti vyplavení. Realizaci tohoto po technické stránce zajímavého díla připravila a následně i provedla společnost VCES a.s.

rojekt Labe-Loučná řeší dostavbu kanalizačních sítí v Pardubicích a okolí a je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 milionů EUR. Dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie činí 12,5 milionů EUR. Dodavatelem prací je sdružení společností Metrostav a.s., VCES a.s. a Chládek a Tintěra, a.s.

Náklady na stavbu shybky dosáhnou částky 650 tisíc EUR. Stavba bude dokončena v září letošního roku, tedy pět měsíců od zahájení prací

Fotogalerie