Integrovaný systém nakládání s bioodpady ve Vysokém Mýtě

Integrovaný systém nakládání s bioodpady ve Vysokém Mýtě

Po několikaměsíčním zkušebním provozu a doladění nezbytných provozních detailů nové fermentační stanice, najíždí město Vysoké Mýto na Integrovaný systém nakládání s bioodpady v regionu. Fermentační stanice – hlavní stavební kámen celého systému umožní zhodnotit doposud nevyužitý energetický potenciál, který se skrývá ve výrobě bioplynu.

V současné době se stále více dostává do popředí otázka využití obnovitelných zdrojů energie zahrnujících rovněž bioodpady a biomasu. Jedná se o materiály, které jsou produkovány při každodenní činnosti široké škály subjektů. Materiály vznikající při údržbě veřejné zeleně, čištění odpadních vod, poskytování veřejného stravování, při výrobě potravin a v neposlední řadě i přímo v jednotlivých domácnostech. Využitelné odpady končí neefektivně na skládkách, v kompostárnách, kafilériích či spalovnách a mnohdy neúměrně zatěžují životní prostředí.

Myšlenka projektu bioplynové stanice Vysoké Mýto se začala rodit v roce 2004. Inspirací pak byly obdobné systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, zejména v Dánsku a Švédsku. Základním cílem projektu je vytvořit ucelený systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu, zahrnující řešení v komunální i soukromé sféře. Tento systém zajistí sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Vysoké Mýto, sběr a svoz bioodpadů od podnikatelských subjektů a jejich zpracování v bioplynové stanici. Sběr bioodpadů od obyvatel města umožní 379 ks speciálních sběrných nádob rozmístěných v panelové zástavbě i zástavbě rodinných domků. Důležitý prvek systému představuje i zpracování kuchyňských odpadů z restauračních zařízení. Ekologické odstranění těchto materiálů bylo nově regulováno v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie a v tuto chvíli pro ně v regionu neexistují dostatečné kapacity. Postupně budou do systému sběru zařazena i jednotlivá školská zařízení, podnikové stravovny, restaurace a další subjekty v regionu.

Srdcem celého systému je bioplynová stanice s kapacitou cca 8.000t odpadů za rok. Stanice je umístěna při ČOV Vysoké Mýto a umožňuje úzké propojení obou staveb s možností zpracování odpadních kalů. Jedná se o zařízení, ve kterém je řízeným procesem za nepřístupu vzduchu získán bioplyn z biologicky rozložitelných odpadů. Ten je následně spálen ve dvou kogeneračních jednotkách, každé o výkonu 160 kW. Tímto způsobem je získána elektrická energie a teplo. Elektrická energie bude prodána do sítě za státem garantovanou výkupní cenu a teplo bude využito v technologii. Případné přebytky pak poslouží k vytápění objektů ČOV náhradou za starou uhelnou kotelnu. Součástí stanice jsou rovněž speciální drtící a hygienizační jednotky umožňující zdravotně nezávadné zpracování odpadů. Celý technologický systém je umístěn v uzavřeném objektu vybaveném vzduchotechnikou s biofiltry odstraňujícími zápach. Dalším výstupem z bioplynové stanice je fermentační zbytek, jenž bude využit k výrobě kompostu či přímo k hnojení pozemků.

Projekt integrovaného systému se od samého počátku setkal s poměrně širokou podporou. V roce 2005 byla zpracována žádost do Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí. Projekt uspěl a byla mu přiznána dotace z Evropské unie ve výši 75% z uznatelných nákladů a dále 15% podpora ze Státního fondu životního prostředí. Tuto akci finančně podpořil i Pardubický kraj. Celkové náklady projektu představují částku převyšující 75 mil. Kč, z toho přibližně 69,5 mil. Kč si vyžádala výstavba fermentační stanice. V roce 2006 - 2007 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a svozových prostředků. Za dodavatele stavební části bylo zvoleno sdružení společností VCES a.s. a KUNST, spol. s r.o. pod společným názvem „Sdružení Vysoké Mýto“. Vlastní výstavba trvala od května 2007 a do ledna 2008 a poté následoval zkušební provoz.