Univerzita Hradec Králové uvádí do provozu další budovu

Univerzita Hradec Králové uvádí do provozu další budovu

Předáním budovy Fakulty informatiky a managementu (FIM) do užívání Univerzitě Hradec Králové (UHK) společností VCES a.s, se v pondělí 23. června 2008 završí další fáze výstavby univerzitního areálu Na Soutoku v Hradci Králové.

Počátky celé investiční akce sahají řadu let nazpátek. V letech 1992-93 zadala v té době Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové soutěž na vypracování návrhu nového areálu v prostoru Na Soutoku. Vítězem soutěže se stal návrh od S-projektu Zlín, a.s., který byl po dopracování pro územní řízení schválen Úřadem města Hradec Králové – Útvarem hlavního architekta dne 30. prosince 1994. První etapa výstavby tohoto areálu začala v letech 1995 stavbou budovy nazvanou Objekt společné výuky a přilehlého parkoviště nákladem 250 mil. Kč, a to ze soutěže vybranou vítěznou stavební společností Vojenské stavby, a.s. Jejím uvedením do provozu v září 1997 byl dán základ pro další rozvoj dnešní UHK. Součástí první etapy výstavby navrženého areálu byla také v roce 1994 budova vedená pod názvem Fakulta řízení a informačních technologií, která z finančních důvodů nemohla být v dané době realizována. Později byl tento název budovy – v souladu se změnou názvu fakulty – upraven na FIM.

Architektonickou koncepci celého univerzitního areálu vytvořili architekti Ivan Bergmann a Ladislav Pastrnek, autorem budovy FIM je architekt Ivan Bergmann a v úrovni projektu architekt Marek Šlesinger. Projektová dokumentace dokončené stavby Fakulty informatiky a managementu dokládá, že budova představuje celkem 4 900 m2 čisté užitkové plochy a 43 250 m3 obestavěného prostoru. Uvedené hodnoty jsou rozděleny mezi 1 posluchárnu pro 150 studentů, 4 posluchárny po 60 studentech, 1 specializovanou jazykovou laboratoř, 5 jazykových, 6 seminárních a 11 počítačových učeben. Celková kapacita učeben činí 845 studentů. Dále je zajištěno 60 kabinetů pro 113 akademických pracovníků.

Architektonické ztvárnění stavby a v budoucnu i celého univerzitního kampusu je inspirováno architekturou Gočárových školních budov z doby první republiky, které jsou fenoménem hradecké architektury. Objekt FIM je podobného vzhledu jako je Objekt společné výuky s tím rozdílem, že tato budova nemá uprostřed prostorné centrální schodiště, nýbrž decentní atrium, a jednotlivá podlaží jsou propojena čtyřmi samostatnými schodišti, která jsou v každém patře spojena chodbou. Stavební specialitou budovy je její technologicky náročné a současně nepříliš obvyklé pojetí konstrukčního systému. Nosný ocelo-betonový skelet tvoří trubní systém vyplněný vysokopevnostním betonem. Výrazně subtilnější konstrukce tak umožnila docílit efektivnějšího využití prostoru při zachování protipožární odolnosti srovnatelné s klasickými způsoby výstavby.

Zhotovitelem stavební části je společnost VCES a.s., dodávku interiérů realizovalo Dřevozpracující výrobní družstvo a audiovizuální techniky společnost Damovo. Celkové náklady investiční akce dosahují necelých 360 mil. Kč, z nichž Univerzita Hradec Králové vynaložila 50 mil. Kč a zbytek plynul ze státní dotace v rámci programového financování. Z toho zhruba 20 mil. Kč činily náklady na vybavení audiovizuální technikou od společnosti Damovo a cca 30 mil. Kč náklady na vybavení mobiliářem společností Dřevozpracující výrobní družstvo a cca 293 mil. připadá na náklady stavby, jejímž zhotovitelem byla společnost VCES a.s.

Stavba byla zahájena položením základního kamene 6. dubna 2006 a Fakulta informatiky a managementu zahájila užívání objektu 12. května 2008. Otevření nové budovy FIM se uskutečňuje v roce patnáctého výročí existence fakulty, jež se za tuto dobu rozvinula v prosperující akademickou instituci realizující všechny stupně vysokoškolského vzdělávání. Na fakultě nyní studuje více než 2200 studentů ve třech studijních programech a v jejich rámci v řadě studijních oborů. Úspěšně se rozvinula mezinárodní spolupráce - v rámci získaných grantů měli a mají pracovníci a studenti možnost studijních pobytů na univerzitách ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Nizozemí, Řecku, Německu, Rakousku, Irsku a Portugalsku, k již tradičním partnerům fakulty náležejí rovněž akademické instituce na Tchaj-wanu. Součástí fakulty je dále Institut dalšího vzdělávání, jenž pořádá přínosné kurzy a školení pro instituce, firmy i jednotlivce.

Univerzita Hradec Králové se intenzivně připravuje k další výstavbě; bude se jednat o budovu přírodovědných oborů a o objekt humanitních oborů s laboratořemi, které doplní a uzavřou vznikající střed univerzitního areálu. Dalším obohacením jeho širšího okolí bude lávka přes řeku Orlici, kterou investičně zajistí město Hradec Králové.