Moderní čistírna odpadních vod pro Chrudim

Slavnostním přestřižením pásky byla ve čtvrtek 24. listopadu dokončena intenzifikace čistírny odpadních vod v Chrudimi. Město Chrudim tak má k dispozici moderní čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV), která splňuje požadavky legislativy České republiky i Evropské unie.
Modernizace ČOV a změna její technologie zvýšila kapacitu ČOV a tím umožnila pokrytí budoucích potřeb průmyslu ve městě a připojení dalších obcí v okolí. Kapacita ČOV se zvýšila z 41 700 EO na 50 000 EO (ekvivalentních obyvatel).
Modernizace čistírny odpadních vod si vyžádala celkové náklady ve výši 105 mil. Kč. Na realizaci projektu se formou dotace ve výši 26,25 mil. Kč podílelo Ministerstvo zemědělství, Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla zvýhodněný úvěr 52,5 mil. Kč a zbývající část (cca 26,25 mil. Kč) uhradil investor Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. z vlastních zdrojů.
V rámci intenzifikace ČOV Chrudim, která probíhala od října 2003 do listopadu 2005, byly původní aktivační nádrže rekonstruovány na denitrifikační a regenerační nádrže, usazovací a dosazovací nádrže byly osazeny novým technologickým zařízením a byly vybudovány dvě zcela nové aktivační nádrže s moderním systémem aerace a novou dmychárnou. Kalové hospodářství bylo doplněno odstředivkou a zahušťovacím zařízením. Zaslouženou pozornost budí i nový membránový plynojem pro jímání bioplynu. Bioplyn je následně využit v kogenerační jednotce pro výrobu elektrické energie pro potřeby ČOV.
Investorem a provozovatelem předávaného díla je společnost Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Projekt zpracovala společnost VIS, spol. s r.o. Hradec Králové, která zároveň zajišťovala inženýring. Generální dodávku stavby zajišťovala společnost VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby.