Hradec Králové chrání nové hráze

Hradec Králové, 4. května 2007. Po více než 70 letech se město Hradec Králové dočkalo modernizace systému protipovodňové ochrany. Nově tak bude moci účinněji čelit i stoleté vodě.

Hlavním impulzem pro přehodnocení systému protipovodňových staveb se stala povodeň v roce 1997. Historický ochranný systém projektovaný na průtok stoleté vody ukázal některé své slabiny, a to když řeka Orlice dosáhla průtoku takřka Q100. Došlo k jejímu přelití a následné poruše stability svodné hráze na levém břehu. Důsledkem bylo zatopení značné části zástavby Malšovic.
Veškeré stavební práce byly provedeny v letech 1999–2006 v rámci tří samostatných projektů. Odštěpný závod Vodohospodářských staveb společnosti VCES a.s. realizoval v letech 2005-2006 třetí etapu a dokončil tak protipovodňovou ochranu města. V jejím rámci byl vytvořen poldr ve Věkoších a hráz v Třebši.
Nově navržený poldr bude schopen zachytit bezmála 1 mil. m3 vody a honosí se přívlastkem jediného klasického poldru v povodí Labe. Jako součást tohoto díla byly zvýšeny stávající hráze po obou stranách koryta Labe o 0,4 m, v případě svodných hrází o 0,6 m, v celkové délce přesahující 4 km. Hráze jsou nově pokryty asfaltovým kobercem a nabízejí využití nejen pro cyklisty. Systém doplnilo i 461 m betonových stěn a nová sypaná hráz chránící Věkoše. K regulaci vodní hladiny budou sloužit i nové inundační uzávěry ve Věkoších a u Velkého Labského náhonu a vypouštěcí zařízení poldru.
Do budoucna jsou připravována regulační opatření na malých vodních tocích. Jedná se především o výstavbu poldrů v povodí Piletického potoka a Melounky a o její přímé zaústění do Labe.
Celková hodnota investice všech tří etap představuje 63,226 mil. Kč. Na část realizovanou společností VCES a.s. v hodnotě 36,311 mil. Kč se podílelo Ministerstvo zemědělství dotací ve výši 22,263 mil. Kč, Město Hradec Králové částkou 3,524 mil. Kč a zbývajících 10,523 mil. Kč vynaložil ze svých zdrojů investor projektu - Povodí Labe, státní podnik.
Projektovou dokumentaci díla připravila společnost Agroprojekce s.r.o. Litomyšl.