První etapa průmyslové zóny Solnice, Kvasiny připravena na kolaudaci

Od pátku 24. listopadu 2006 je první etapa průmyslové zóny Solnice, Kvasiny připravena na kolaudaci.
Výstavba průmyslové zóny souvisí s připravovaným rozšířením výrobního závodu Škoda Auto a.s. v Kvasinách. S ohledem na předpokládaný nárůst výroby a tím i vyšší potřebu zaměstnanců bylo třeba připravit odpovídající prostory pro parkování, autobusové nádraží a odstavné plochy pro kamiony. Vzniklo tak na 900 nově zbudovaných parkovacích míst pro zaměstnance společnosti Škoda Auto, autobusové nádraží se čtyřmi nástupišti o patnácti nástupových a patnácti výstupových stáních autobusů a třicet míst na odstavných plochách pro těžkou kamionovou dopravu. Pamatováno bylo také na návštěvy výrobního závodu včetně tělesně postižených, kterým bude sloužit dalších třicet parkovacích míst.
Současně s tím byla pro nové zpevněné plochy vybudována nová kanalizace, která je z důvodu ochrany vodních toků svedena přes dešťovou usazovací nádrž do retenční nádrže. Jejím úkolem je regulovat rovnoměrný odtok z nádrže, což zvýší ochranu obyvatel v okolí při přívalových deštích. Vzhledem k tomu, že přístupovou cestu křižuje železniční trať, bylo osazeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení.
Na financování této stavby v celkové hodnotě téměř 98 mil. Kč se podílela agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvem financí České republiky, městem Solnice a obcí Kvasiny. Projekt zpracovala společnost Valbek spol. s r.o. Liberec a technický dozor zajišťoval CONSULTEST s.r.o. Brno společně s AUTO ŠKODA a.s. Mladá Boleslav. Pro realizaci stavby bylo vybráno Sdružení společností VCES a.s. – STRABAG a.s., kde měl vedoucí sdružení, společnost VCES a.s., podíl 52 %.