V Olomouci byl podepsána smlouva na největší investiční akci v dějinách města

Mezi jednáními krizového štábu na olomoucké radnici proběhla v pondělí 3.4.2006 dopoledne krátká slavnostní událost. Byla totiž podepsána smlouva na realizaci investiční akce „Rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě - Olomouc, II." se zhotovitelem - sdružením firem VCES a.s. a Skanska DS, a.s.. Za investora - statutární město Olomouc se slavnostního aktu zúčastnil primátor Martin Tesařík a jeho náměstek Miroslav Petřík a ředitel VHS, a.s. Vladimír Procházka.
Městu Olomouci se loni podařilo získat na druhou etapu rekonstrukce a budování kanalizační sítě nejvyšší dotaci v jeho historii. Radnice totiž uspěla se žádostí o příspěvek z prostředků Evropské unie a z Fondu soudržnosti obdrží
25 086 240 euro, což je v přepočtu přes 750 milionů korun. Projekt s názvem Olomouc-kanalizace-II. etapa navazuje na první etapu modernizace a dostavby stokové sítě, která v Olomouci v současnosti probíhá a realizuje ji taktéž sdružení firem VCES a.s. a SKANSKA DA, a.s. Již na tento projekt se městu podařilo získat dotaci z evropských fondů ve výši 324 milionů korun a dalšími 17 miliony přispěl Státní fond životního prostředí.
Jedná se o největší a nejvýznamnější investiční akci v novodobé historii Olomouce. Vybudování moderní kanalizační sítě vyhovující evropským parametrům sice zatíží také městský rozpočet, ale jde o dlouhodobou a především potřebnou investici.
Celkové náklady druhé etapy projektu představují částku 1, 33 miliardy korun včetně DPH. Město Olomouc zaplatí ze svého zhruba 530 milionů korun jednak jako svůj podíl na projektu a jednak jako neuznatelné náklady vyvolané investiční akcí (např. objekty mostů, dešťová kanalizace).
Druhá etapa výstavby stokové sítě oficiálně začne 9. května 2006 přípravnými pracemi a potrvá až do poloviny roku 2009. Stavět se bude převážně v okrajových částech Olomouce. Akce je pokračováním prací na budování kanalizace, které v současnosti ve městě probíhají. Týkat se bude devíti lokalit, především Svatého Kopečka, Droždína, Nového Světa, Řepčína, Holice, Topolan, Nedvězí a Chomoutova. Zhotovitelem stavby bylo ve veřejné soutěži vybráno sdružení firem VCES a.s. a Skanska DS, a.s. Správcem stavby bylo vybráno sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Stavoprojekt Olomouc, a.s.
Během realizace projektu Olomouc - kanalizace II. etapa bude položeno skoro 58 kilometrů potrubí. Více než 11 tisíc Olomoučanů se tak dočká zcela nových kanalizačních přípojek. Mimo to například mezi Holicí a Novým Světem vyroste protipovodňová čerpací stanice.

Podle vodohospodářů, ekologů, ekonomů a dalších odborníků je projekt rekonstrukce a dobudování stokové sítě pro Olomouc nezbytný. Jeho realizací bude zajištěno odkanalizování městských částí, které umožní jejich zapojení do komplexního systému ochrany čistoty vod v Olomouci. Dále bude odstraněno vypouštění nedostatečně předčištěných vod do řeky Moravy. Tyto odpadní vody budou odvedeny na nově dobudovanou ČOV. Směrnice EU Olomouc na základě počtu jejích obyvatel zařazují mezi oblasti, v nichž platí nejpřísnější limity. Konkrétně obsah dusíku by ve vodě vypouštěné z čističky neměl být větší než 10 miligramů na litr. To je několikanásobně méně, než připouštěly dřívější normy.
Rekonstruovaná a dobudovaná kanalizační síť přispěje nejen ke snížení úrovně znečištění řeky Moravy, ale také zabrání znečišťování zdrojů vody a zlepší průchodnost stokové sítě při přívalových deštích. Vedle ekologických přínosů budou realizací projektu vytvořeny rovněž podmínky pro další průmyslový rozvoj města a pro novou bytovou výstavbu.